Barnehage

Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre

Kurs for ansatte i barnehager om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering

Kurset handler om å gi alle barn rom for for­skjel­lighet innenfor og på tvers av kjønns­ka­te­gorier og utfordre ste­reo­typier knyttet til kjønn og annen bak­grunn. Målet er å gi barna flere muligheter.

Vi legger vekt på hva barne­hagen kan gjøre for å gi rom for ulike kjønns­ut­trykk slik at barna utvikler en trygg iden­titet og god psykisk helse. Spe­sielt viktig er dette for barn som senere vil definere seg som lesbisk, homofil, bifil eller trans. I kurset inngår fore­les­ninger, filmer, dis­ku­sjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

 

Tid­ligere kurs­del­takere har sagt:

«Dette er et viktig tema»

«Et flott kurs som ga rom for refleksjon. Rørende og tanke­vek­kende, til refleksjon»

«Lett å relatere til egen jobb»

 

Behov for kompetanseheving
Rap­porten Ungdata 2016 fra NOVA avdekker at særlig unge jenter sliter med dårlig selv­bilde og en økende andel unge har psy­kiske utford­ringer. Det er sam­men­satte årsaker til dette, men for­vent­ninger til kjønn inngår. Derfor er det viktig at ansatte i barne­hager og skoler har kunnskap om kjønn, kjønns­iden­titet, kjønns­ut­trykk og sek­suell ori­en­tering slik at barn utvikler et godt selv­bilde, god psykisk helse og et trygt kjønnsuttrykk.

Rap­porten fra NIFU 2014 (Nordisk institutt for studier av inno­vasjon forskning og utdanning) Hvem skal trøste Knøttet – Hvem kan endre møns­teret? avdekker at ste­reo­typer knyttet til kjønn opp­rett­holdes i barne­hager. Dessuten for­sterkes ste­reo­typene gjennom en stadig mer omfat­tende kom­mer­sia­li­sering av barn­dommen. Nåløyet for «å passe inn» blir stadig trangere.

Kurset er i 2018 finan­siert av Helse­di­rek­to­ratet, så vi kan tilby gratis kurs. Kurset holdes av Nina Johan­nesen og Marion Artnzen og er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret og Steensveen res­surs­senter.

Les mer om kurset i LS Info 4/2018