Samfunnsutvikling og deltakelse

Likestilling er en menneskerettighet og demokratisk grunnverdi. Alle skal, uavhengig av sin bakgrunn, ha like muligheter til samfunnsdeltakelse.

Norsk likestillingspolitikk legger opp til at offentlige myndigheter og alle virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For å gjennomføre dette kreves et systematisk og kontinuerlig arbeid, og likestillingsperspektivet må ivaretas i planverk og i utøvelser av tjenester overfor befolkningen. Det er et krevende arbeid fordi dagens hindre for likestilling både er synlige og mer usynlige i form av holdninger, fordommer og strukturer.

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.