Likeverdige offentlige tjenester

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets behov.

Likeverdige tjenester innebærer tilrettelegging og tilpassing som tar hensyn til at vi mennesker er forskjellige og har ulike behov. Likestilling kan derfor innebære forskjellsbehandling. Tjenesteytere må reflektere over arbeidsoppgaver og hvordan enkeltmennesker møtes. Holdninger, normer og fordommer fører ofte med seg stereotype oppfatninger av ulike grupper av befolkningen. For eksempel kan kjønnsstereotypier påvirke profesjonell dømmekraft og kvaliteten på tjenesten som ytes til kvinner og menn. Det samme gjelder stereotypier om mennesker med nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn etc.

I kartlegginger av tjenester synliggjør resultatene ofte at kvinner og menn behandles ulikt, og at de dermed får et ulikt tjenestetilbud. Gjennom kompetanseheving, kartlegging og refleksjon kan Likestillingssenteret bidra til å sikre at tjenestene blir av god kvalitet, treffsikre, effektive og likeverdige.

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»

Seksualitet er en viktig del av livet også når vi blir eldre. Seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse.

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Alle mennesker har rett til en god seksuell helse. Det er imidlertid ikke alle mennesker i dag som får kunnskap som gjør det mulig å ha en seksualitet eller en god seksuell helse.

Kultur for likestilling handler om å ha et helhetlig likestillingsperspektiv på alle nivå og på alle områder hele tiden.