Barn og unges oppvekstmiljø

Barrierefrie utdanningsvalg

Samfunnsskapte barrierer hindrer fullverdig deltakelse.

Personer med nedsatt funksjonsevne er den største minoritetsgruppen i Norge. Hovedutfordringen er at de møter samfunnsskapte barrierer som hindrer fullverdig deltakelse på ulike samfunnsarenaer. Skolen er en slik arena.

Vi lever i et kunnskapssamfunn, og høyere utdanning er avgjørende for å få en jobb, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter imidlertid mange barrierer i sitt utdanningsløp som kan gjøre det ekstra utfordrende å gjennomføre videregående skole og få lik mulighet til å kunne velge høyere utdanning. Barrierene er så vel sosiale som fysiske og både synlige og usynlige. God tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er avgjørende for å skape en mer inkluderende skolehverdag, og kan senke risikoen for frafall i videregående skole, og bidra til at flere kan velge høyere utdanning.

Elin Kjeldstadli Hatlestad
Seniorrådgiver
Elin Kjeldstadli Hatlestad
Telefon: 920 39 893
E-post: elin@lss.no

Likestillingssenteret tilbyr følgende kurs:

Barrierefrie utdanningsvalg

Workshop om utdanningsvalg for elever med nedsatt funksjonsevne.